Utbildning, konsultation och handledning för vårdcentraler som vill arbeta med integrerad beteendehälsa.

Stöd till lokal implementering av vårdmodellen integrerad beteendehälsa (IBH)

Omställningen till Integrerad beteendehälsa är ett långsiktigt förändringsarbete för att vårdcentralen ska kunna få en kvalitetssäkrad och stabil verksamhet. Sedan 2014 har vi haft förmånen att arbeta med ett stort antal vårdcentraler i hela landet och har utifrån dessa erfarenheter utformat ett arbetssätt som ger stabila resultat i form av ökad tillgänglighet, bättre samarbete mellan professioner och förbättrad vårdkvalitet för patienterna. Den lokala anpassningen av modellen sker alltid i samverkan utifrån vårdcentralens behov och resurser.

Lägg märke till att vårt arbetssätt förutsätter att ett konsultbesök för planering och personalutbildning (se nedan) genomförs på vårdcentralen efter tredagarsutbildningen.

 

Vi erbjuder följande tjänster

 
 

Klinisk grundutbildning i integrerad beteendehälsa
(3 dagar)

 

En utbildning för vårdcentralens psykosociala resurser (psykologer, psykoterapeuter och kuratorer med Steg 1-utbildning). Utbildningen är noga anpassad efter de behov som finns på en vanlig vårdcentral och syftar till att deltagarna ska kunna erbjuda fokuserade primärvårdsanpassade behandlingsinsatser i samverkan med andra vårdgivare. Utbildningen ger också kunskaper och färdigheter som gör att den psykosociala resursen tillsammans med verksamhetschef och medicinskt ansvarig läkare kan sjösätta arbetsmodellen lokalt.

Grundutbildningen erbjuds regelbundet i Uppsala men kan också anordnas lokalt för en eller flera vårdcentraler efter överenskommelse.

Till våra utbildningar

 

Konsultbesök på vårdcentralen för planering och utbildning av övrig personal
(obl. halvdag)

Besöket inleds med ett planeringsmöte (2 tim) kring praktiska förändringar av bl.a. triageringsrutiner och tidböcker. I detta möte deltar verksamhetschef, MAL, psykosocial resurs och sköterska med ansvar för telefonmottagningen. Därefter samlas samtlig personal för utbildning (1-2 tim) i vårdmodellen integrerad beteendehälsa. Som en del av denna presenteras de förändringar som kommer att genomföras. Många väljer att genomföra personalutbildningen i samband med vårdcentralens ordinarie arbetsplatsträff.

 

Handledning i form av medsittning (halvdag)

 

Grupphandledning

En av våra medarbetare följer er psykosociala resurs i hans eller hennes ordinarie arbete på vårdcentralen. Syftet är att ge handledning i den konkreta arbetssituationen så att den psykosociala resursen kan utveckla sina besöksfärdigheter.

 


Ett förändrat arbetssätt ställer höga krav på vårdcentralens psykologer, psykoterapeuter och kuratorer som i allmänhet utbildats främst för specialistvårdens behov. På vårdcentralen ställs krav på andra kliniska färdigheter och en större förmåga till flexibilitet och samverkan. För att säkerställa att omställningen blir framgångsrik behövs fortsatt stöd både i det kliniska arbetet och kring den nya vårdmodellen. Vi kan därför i flera delar av landet erbjuda grupphandledning för att möta dessa behov.

 

Allmänt

För att skapa så bra förutsättningar som möjligt för en lyckad implementering förutsätts en aktiv medverkan av verksamhetschef och medicinskt ansvarig läkare i processen. Det är också viktigt att den psykosociala resurs som deltar själv är motiverad för att kunna utveckla sitt arbetssätt och erbjuda hjälp åt fler patienter i samverkan med andra vårdgivare.

 

För ytterligare upplysningar och offert kontakta gärna:

Jan Byström
073-905 91 52
jan.bystrom@beteendefokus.se

Referenser lämnas på begäran.